Privaatsustingimused

Keila, 15 aprill, 2019

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Mõttetreeningud OÜ (edaspidi ettevõte) isikuandmeid (edaspidi andmed) kogub, töötleb ja jagab ning kodulehel olevaid küpsiseid kasutab. Privaatsustingimused lähtuvad üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave ettevõtte kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja ettevõtte teenuste kasutamise kohta.

 

Kasutades ettevõtte veebilehte nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu seda on kirjeldatud käesolevas privaatsustingimustes.

1. Kelle andmeid Mõttetreeningud OÜ töötleb?

 

Mõttetreeningud OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta helina[at]mottetreening.ee

 

Mõttetreeningud OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on sooritanud ostu ettevõtte e-poes, avaldanud soovi tarbida ettevõtte teenuseid või on varasemalt kasutanud ettevõtte teenuseid

 

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

 

Ettevõtte turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuse kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleb selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

 

Kui Mõttetreeningud OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks ettevõtte õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetne osutamine.

 

Mõttetreeningud OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista ettevõtte klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

 

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

 

Näiteks töötleb Mõttetreeningud OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid uudiskirjade avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

 

Mõttetreeningud OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

a) Ettevõtte kliendibaasi loomine ja selle haldamine

b) Kliendile uute teenuste pakkumine

c) Ettevõtte teenuste analüüs ja täiustamine

d) Ettevõtte veebilehe haldamine

e) Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

f) Kliendi päringule vastamine

g) Tunnistuste ja sertifikaatide väljastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse

 

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida ettevõtte kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

 

Küpsis (coocie) on väiksemahuline tekstfail, mille server saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

 

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsiseid või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

 

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsised või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

 

Mõttetreeningud OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 

a) analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.

 

b) reklaamiküpsised, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks mottetreening.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood, king kui te ei soovi Mõttetreeningud OÜ veebilehe reklaame enam Facebookis näha, siis võite selle keelata.

 

c) kolmandate poolte küpsised, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui kasutaja pole nõustunud privaatsustingimustega.

 

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste arvutisse salvestamisest. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

 

Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. Mõttetreeningud OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

 

Mõttetreeningud OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

ees- ja perekonnanimi, telefoni number, kohaletoimetamise aadress, e-posti aadress, arvelduskonto numbrid, maksekaardi detailid

– lepingu täitmise käigus tekkivad andmed: isikukood, kliendi eelistused seoses Mõttetreeningud OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside ettevõtte teenuste kohta, teave kliendi õpingute harjumuste ja eelistuste kohta.

– automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, selhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

– kasutaja toimingud seoses ettevõtte e-kirjadega, sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

– muud isikuandmed, mis on avalikult kättesaadavad või ettevõttele kättesaadavad kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

 

Mõttetreeningud OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine

 

Mõttetreeningut OÜ on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidamisteenuse osutajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted või seadusest tulenevatel juhtudel.

 

Mõttetreeningut OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

 

Mõttetreeningut OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

Õppematerjali või e-poest tehtud ostu posti teel saatmise korral postiteenust vahendavale või osutavale isikule, asutusele ja organisatsioonile.

 

Võlgade sissenõudmiseks võlgade sissenõudmisteenuse osutajatele, maksehäireregistrile.

 

Riikliku järelevalve asutused ja Politsei.

 

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

 

Mõttetreeningud OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmete turvaline säilitamine ona Mõttetreeningud OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Teeme kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 

Mõttetreeningud OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektid päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

 

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame andmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilisel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

 

Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta helina[at]mottetreening.ee

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

 

Kliendil on õigus pääseda ligi Mõttetreeningud OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist

 

Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Mõttetreeningud OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti teel aadressil helina[at]mottetreening.ee.

 

Kui te ei soovi saada Mõttetreeningud OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust e-maili teel helina[at]mottetreening.ee

 

Andmesubjektil on järgmised õigused:

– Parandamisõigus. Andmesujbekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

– Kustutamisõigus. Andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

– Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta ühendust helina[at]mottetreening.ee.

 

Kui Mõttetreeningud OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

 

Mõttetreeningud OÜ võtab õiguse Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

 

Käesolevale Privaatsustingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Privaatsustingimustest tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

 

Kontaktid

Mõttetreeningud OÜ

Reg.nr. 11675652

+372 56 469 714

info@mottetreening.ee

veebileht

www.mottetreening.ee

Copyright © 2021 Mõttetreeningud OÜ All rights reserved.